Statutter for Norsk Suzukiforbund

1. FORMÅL

 • Forbundet skal ivareta og støtte undervisning etter dr. Suzuki’s filosofi og undervisningsmetodikk i Norge.
 • Forbundet skal være et samarbeidsorgan for lokale Suzukiforeninger, samtidig som det skal være et kontaktledd til ESA, European Suzuki Association.
 • Forbundet skal virke for opplysning om metoden, deriblant iverksette og ha ansvaret for lærerutdanning i Norge.
 • Forbundet skal medvirke i arbeidet med å arrangere landsdekkende barnekurs.

2. MEDLEMSFORHOLD

2.1

Forbundets medlemmer inndeles i følgende kategorier:
A medlemmer: Suzukilærere som har tatt nivå 5 Suzukilærerutdanning i Europa eller som har gått ferdig en av ESA’s styre godkjente lærerutdanning utenfor Europa.
B1 medlemmer: Suzukilærere som har tatt ESA nivå 3 Suzukilærerutdanning
B2 medlemmer: Suzukilærere som har tatt minst nivå 1 Suzukilærerutdanning.
B3 medlemmer: Lærere med ingen formell Suzukilærerutdanning
C medlemmer : Familiemedlemsskap. Andre.

2.2

Medlemmer i NSF er alle som vil støtte og arbeide for suzukimetoden og som har betalt medlemsavgift. Medlemsavgiften skal betales via bank og må være registrert på NSFs bankkonto senest 1 md. før årsmøtet for å gi stemmerett. For å få stemmerett på ekstraordinært årsmøte, må man være registrert som medlem minst 2 uker før ekstraordinært årsmøte. Det gis ikke anledning for en husstand å tegne mer enn ett – 1 – medlemskap.

3. ORGANISASJON

Norsk Suzukiforbund, NSF, er tilsluttet European Suzuki Association, ESA. Gjennom ESA er NSF også tilsluttet International Suzuki Association, ISA.

4. ÅRSMØTE

4.1

Årsmøtet er forbundets høyeste organ og avholdes en gang i året i forbindelse med NSFs barnekurs dersom dette blir arrangert. Ellers skal årsmøtet avholdes om høsten. Innkalling skal skje minst 1 mnd. i forveien.

4.2

Dersom ingen stemmeberettigede ønsker skriftlig avstemming, skal dette skje ved handsoppretting. Alle beslutninger skjer ved simpelt flertall. Unntatt er forholdene som berører pkt. 7.1. og 8.1. Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett fremmøtte medlemmer.

4.3

Lærermedlemmer i kategoriene A, B1, og B2 som er tilstede ved årsmøtet skal ha minst 50% av årsmøtets stemmer. Dette innebærer at hvert lærermedlem tildeles et antall stemmer i forhold til det totale antall medlemmer som er tilstede ved årsmøtet. Om antallet B3 og C medlemmer er mindre enn antallet A, B1 og B2 medlemmer ved årsmøtet, skal lærermedlemmer fra kategorien A, B1 og B2 ha 1 stemme hver, og B3 og C medlemmer ha 1 stemme hver.

4.4

 • Godkjenning av innkalling
 • Registrering av antall fremmøtte og stemmetall
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av møtereferenter
 • Valg av medsignerere
 • Valg av tellekorps
 • Godkjenning av dagsorden
 • Fremlegging og godkjenning av årsberetning og handlingsplan
 • Godkjenning av forrige årsmøtereferat
 • Fremlegging av regnskap
 • Innkomne forslag
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av styre
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomité

4.5

Innkomne forslag til årsmøtet skal være skriftlig levert styreleder senest 2 uker på forhånd. 4.6.Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styreleder, 3 styremedlemmer eller 10 lærermedlemmer krever det med minst 2 ukers varsel.

5. STYRET

Styret skal ivareta, planlegge og legge til rette arbeidet i Norsk Suzukiforbund slik at forbundets mål kan realiseres.

5.1

Styret består av 8 medlemmer.

 • 5 medlemmer velges fra kategori A, B1 og B2
 • 1 medlem velges fra kategori B3
 • 2 medlemmer velges fra kategori C
 • I tillegg velges 2 vararepresentanter Ved dissens skal styreformann skal ha 2 stemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år om gangen. Av lærermedlemmer velges 3 i like år, og 3 i ulike år. Dersom noen av gruppene ikke har kandidater til valg, tilfaller styrevervet gruppe A. 5.1. Det er mulighet for gjenvalg.

5.2

Styret konstituerer seg selv. 5.3. Styremøte kan holdes når leder eller 3 styremedlemmer krever det, og minst 1 gang i året. 5.4. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. 5.5. Signaturrett tillegges leder, nestleder, sekretær, varasekretær, kasserer og varakasserer hver for seg.

6. EKSKLUSJON

Medlemsretten bortfaller når et medlem ved ukollegial eller illojal opptreden motarbeider NSFs virksomhet og interesser. Medlem eller lokalavdeling som med hensikt skader forbundet, kan ekskluderes etter vedtak fattet på årsmøte. Ved brudd på forbundets statutter kan styret fatte beslutning om suspensjon.

7. REGNSKAP

7.1

Regnskapsåret skal være 1/1-31/12

7.2

Regnskapet revideres av 1 revisor valgt av årsmøtet.

7.3

Styremedlemmer er ikke personlig ansvarlige overfor økonomiske heftelser.

8. STATUTTENDRINGER

8.1

For endring av statutter kreves ¾ av årsmøtet. Skriftlige forslag til statuttendringer skal være styreleder i hende minst 7 uker før årsmøtet.

9. OPPLØSNING

9.1

Oppløsning av Norsk Suzukiforbund skjer først ved ¾ flertall på ordinært årsmøte, dernest ved ¾ flertall på ekstraordinært årsmøte senest 6 mnd senere. Skriftlig forslag til oppløsning skal være styreleder i hende senest 7 uker før det ordinære årsmøtet.

9.2

Ved forbundets oppløsning skal evnt. formue gå til et av forbundets formål eller til annen støtte av musikklivet i Norge.

Søgne Juni 10

 

NSF Statutter 10.06.2010